top of page

ISO 14001

КОРИСТ ОД СЕРТИФИКАЦИЈА

Стандардот ISO 14001 првенствено е развиен да им помогне на организациите во намалувањето на штетните влијаниа врз животната средина.Покрај подобрувањето во исполнувањето на животните стандарди, организациите можат да дојдат и до низ на економски користи, вклучувајќи го високиот степен на ускладеност со законските барања.

Подобрувања кои организациите можат да ги очекуваат со имплементација на ISO 14001 вклучуваат и:

 • намалување на трошоци ( подобро користење на енергија и материјали, внимателен избор на суровини, управување со отпад - контролирана рециклажа на отпад, избор на адекватна опрема);

 • правна сигурност заради почитување на законот за заштита на животна средина;

 •  намалување на негативниот учинот врз животната средина;

 • развивање и подигање на еколошката свест кај вработените;

 • подобрување на квалитетот;

 • способност за адекватен одговор во случај на еколошки инцидент;

 • проактивно и превентивно делување во спречувањето на појава од еколошки ризици;

 • активен допринос во заштита на здравјето и безбедноста кај вработените и пошироката заедница;

 • зголемувње на корпоративниот имиџ на организацијата;

 • унапредување на односите со надлежните инспекциски органи;

 • избегнување на истакнување на барања за одштета при предизвикување на еколошки инцидент;

 • стварање на рамки за континуирано подобрување на процесите;

 • стварање на рамки за долгорочно интересно поврзување;

 • адекватен избор на нови технологии;

 • подигање на имиџот на домашниот и странски пазар;

 • придобивање на клиенти со развиена еколошка свест

bottom of page