HACCP

HACCP е систем на безбедност на храната кој се базира на анализа и контрола на потенцијалните биолошки / микробиолошки, хемиски и физички опасности со изложени суровини, можни опасности при ракување, производство, дистрибуција и консумирање на крајниот производ. Неговата примена подразбира почитување на стандардни оперативни процедури и инструкции со кои се намалуваат ризиците по безбедноста на храната.

HACCP:

  • Утврдува, оценува и контролира опасности кои можат да влијаат на безбедноста на храната;

  • Системот управува со квалитетот и безбедноста на храната базиран на превенција;

  • Секој вработен е информиран за тоа што, како, кога и зошто да се направи за да се избегне ризикот од храната, но и за своите лични одговорности, за крајниот корисник да користи здрава и безбедна храна;

  • Усогласеност со законската регулатива;

  • Ја зголемува довербата меѓу производителите и трговците и потикнува трговија;

  • Се базира на научни методи;

  • Ја зголемува довербата меѓу производителите и трговците и потикнува трговија.

Arranging Dishes
Контрол Церт дооел Скопје

Skopje,Macedonia | contact@control.mk | +389 2 274 1008 

                              ControlCert 2017
Screenshot (2).png

адреса: Даме Груев бр.3-4/11 Центар, Скопје

телефон: 02 274 1008

email: contact@control.mk

  • Facebook Social Icon