GDPR - ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Нашата услуга опфаќа:

  1. Снимање на состојба и идентификација на потребната евиденција на активности насочени кон обработка на податоци.

  2. Изработка на правен акт и/или доработка на Правилник за собирање, обработка, користење и заштита на лични податоци.

  3. Изработка на Правилник за заштита на лични податоци, Политика за заштита на лични податоци, поими и дефиниции, Процедура во случај на повреда на заштита на личните податоци на испитаникот, Изјава за доверливост, Официр за заштита на лични податоци: одговорности и овластувања, Одлука за именување на Официр за заштита на лични податоци, Известување на надзорното тело за повреда на лични податоци, Известување на испитаникот за повреда на личните податоци, Евиденција за вработените - ИЗЈАВА ЗА ДОВЕРЛИВОСТ, Протокол- заштита на лични податоци за (IT), Изјава на испитаникот за дозвола (пример) - Дозвола за автоматско профилирање, Упатство за дозвола на испитаникот, Информации за испитаникот, Образец за нова евиденција при активности на обработка, Образец- Процена на учинок за заштита на податоци, Упатство за изработка- Процена на учино за заштита на податоци, Дозвола -  WEB страна, Одговорности на раководството - ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ, Политика за приватност, Договор за обработка на лични податоци, Проценка на ризик во процесот ,,Управување со заштита на лични податоци'', Регистар на ризици.

  4. Договор за одржување