top of page

GDPR - ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Нашата услуга опфаќа:

  1. Снимање на состојба и идентификација на потребната евиденција на активности насочени кон обработка на податоци.

  2. Изработка на правен акт и/или доработка на Правилник за собирање, обработка, користење и заштита на лични податоци.

  3. Изработка на Правилник за заштита на лични податоци, Политика за заштита на лични податоци, поими и дефиниции, Процедура во случај на повреда на заштита на личните податоци на испитаникот, Изјава за доверливост, Официр за заштита на лични податоци: одговорности и овластувања, Одлука за именување на Официр за заштита на лични податоци, Известување на надзорното тело за повреда на лични податоци, Известување на испитаникот за повреда на личните податоци, Евиденција за вработените - ИЗЈАВА ЗА ДОВЕРЛИВОСТ, Протокол- заштита на лични податоци за (IT), Изјава на испитаникот за дозвола (пример) - Дозвола за автоматско профилирање, Упатство за дозвола на испитаникот, Информации за испитаникот, Образец за нова евиденција при активности на обработка, Образец- Процена на учинок за заштита на податоци, Упатство за изработка- Процена на учино за заштита на податоци, Дозвола -  WEB страна, Одговорности на раководството - ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ, Политика за приватност, Договор за обработка на лични податоци, Проценка на ризик во процесот ,,Управување со заштита на лични податоци'', Регистар на ризици.

  4. Договор за одржување

bottom of page