top of page

ISO/IEC 27001

ЗА СТАНДАРДОТ

Системот за менаџменот со безбедност на информации е дел од целокупниот систем на организацијата проектиран по барањата на стандардот ISO/IEC 27001 кој има за цел да воспостави , имплементира, делува, надгледува, прегледува, одржува и ја унапредува безбедноста на информациите зимајќи ги во предвид сите можни безбедносни ризици по работењето на организацијата.

ISO/IEC 27001 ги покрива следните подрачја:

 • анализа и управување со ризик;

 • политика на безбедност;

 • безбедност на организацијата;

 • класификација и управување со имот;

 • политика на безбедност во управување со човечките ресурси;

 • физичка и информатичка безбедност на имот и окружување на организацијата;

 • управување со комуникацијата и оперативата;

 • контрола на пристап;

 • развој и одржување на ISMS;

 • управување со инциденти;

 • усогласеност со законските барања;

Овој стандард настана како резултат за потреба од дефинирање на меѓународно прифатените норми, кои преку своите барања ќе дефинираат рамка за формирање на целокупен систем на заштита и цели од неговото делување како би се делувало ефективно и ефикасно во начинот на управување со информации.Овој стандард преку своите барања дефинира четири главни подрачја за систем на заштита на информации:

 

 • систем менаџмент на безбедност со информации

 • одговорност на раководството

 • оценка на раководството

 • унапредување на системот на менаџмент на безбедност со информации. 

КОРИСТ ОД СЕРТИФИКАЦИЈА

Предности од имплементација и сертификација на ISO/IEC 27001

 • just in time - ефект вистинска информација, на вистинско место во вистинско време;

 • заштита и зачувување на компаниското know how;

 • зголемување на ефективноста и ефикасноста на информацискиот систем;

 • зголемување на работниот кредибилитет и доверба од страна на клиентите и партнерите;

 •  продор на захтевните меѓународни пазари;

 • можност за долгорочно интересно вмрежување со други компании;

 • заштеда на време преку рационализација на количината и содржината на информациите;

 • оптимизација на ресурсите потребни за дистрибуција и чување на податоците;

 • рана идентификација на ранливост, закани и потенцијални негативни влијаниа врз работата;

 • намалување на ризикот од вработување на луѓе кои што можат да и наштетат на организацијата;

 • постигнување на синергетски ефект на тимска работа;

 • усогласеност со законската регулатива;

 • побрз проток на информации помеѓу вработените;

 • стварање на предуслови за делегирање на одговорности;

 • намалување на недоразбирањата помеѓу вработените преку ,, вкрстени информации"

 • меѓународна верификација на добра работна пракса.

bottom of page