top of page

ISO 20000-1

ЗА СТАНДАРДОТ

ISO 20000-1 е систем за управување со услуги од областа на информатичката технологија.
Ги пропишува барањата за давателот на услуги да планира, воспостави, имплементира, работи, следи, прегледува, одржува и подобрува системот за управување со услуги.

Барањата кои ги пропишува вклучуваат проектирање, транзиција, испорака и подобрување на услугите кои би ги исполниле договорените услужни барања .

ISO 20000-1 можат да го користат:

 • Организации кои бараат уверување дека услугите кои ги бараат од сервис провајдерот ќе бидат исполнети;​

 • организации кои бараат конзистентен пристап од страна на сите свои даватели на услуги, вклучувајќи ги и оние во синџирот на снабдување;

 • давател на услуги кој има намера да ја демонстрира својата способност за проектирање, транзиција, испорака и подобрување на услугите;

 • давател на услуги за следење, мерење и ревизија на процесите и услугите;

 

КОРИСТ ОД СЕРТИФИКАЦИЈА

 • намалување на грешките и подобрено управување со грешките;

 • подобрување на корпоративниот имиџ и кредибилитет;

 • усвојување на интегриран процес за испорака на IT услуги;

 • намалување на време на одзив и прекини на IT сервисот;

 • подобрено управување со трошоците, што доведува до финансиски заштеди;

 • култура на континуирано подобрување;

 • поголемо разбирање на улогите и деловните цели;

 • усогласеност со законските прописи;

 • заштита на компанијата, имотот, акционерите и директорите;

 • зголемено задоволство кај клиентите;

 • ви овозможува предност пред конкуренцијата;

 • доследност во испораката на вашата услуга или производ;

Monitoring Room
bottom of page