top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-02-001

Македонски

ЗЗ АГРОПРОИЗВОД - КАМЕНОЛОМ СКРКА

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Населено место без уличенс систем с.Рич, Струмица

Агрегати за бетон, агрегат за битуменски мешавини и површински обработки за патишта и други сообраќајни површини, агрегат за неврзани и хидраулички врзани материјали, кои се користат во градежништвото и во изградбата на патишта

MKC EN 12620+A1:2009, MKC EN 13043:2006, MKC EN 13043:2006/AC:2006, MKC EN 13242+A1:2009

22.10.2018

Повлечен

bottom of page