top of page

БЗР и ЖИВОТНА СРЕДИНА

КОНТРОЛ ЦЕРТ врши посредување за БЗР (безбедност и здравје при работа) во врска со задоволување на законските обврски од Законот за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ бр. 92/07) како и на потребна документација од областа на животна средина.

Construction Project

ВИД НА УСЛУГА

1. Мерење на микроклиматски услови, (температура,влажност и струење на воздух) ( по мерно место )

1.1 Осветленост (по мерно место)

1.2 Бучава (моментална) (по мерно место)

1.3 Прашина состав по параметар (по мерно место)

2. Проценка на ризик (по работно место)

2.1 Концепт изјава за безбедност (по работно место)

3. Изготувување на програма и спроведување на обука и тестирање за безбедност и здравје при работа ( по вработен)

4. Периодичен преглед на опрема (орудие) машина

4.1Периодичен преглед на опрема (орудие) апарат

4.2 Периодичен преглед на опрема (орудие) електричен алат

5.Посредување на услуга за потпис на доктор по трудова медицина за изјава за безбедност

6.Испитување на електрична инсталација (по мерно место)

7.Испитување на отпор на заштитно заземјување  (по мерно место)

8.Испитување на отпор на громобранско заземјување (по мерно место)

9.Изработка на еколошки елаборат од областа на животната средина

10.Спроведување на вежби за евакуација со фото и видео документација

11.Изработка на елаборат за заштита од пожар, експлозивни материи, природни непогоди и други несреќи

12.Изработка на шема за евакуација

13.Изработка на план за заштита од пожар и други природни непогоди

14.Изработка на правилник за заштита од пожар и други природни непогоди

15.Изработка на проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреќи

16.Изработка на елаборат за заштита при работа на привремени и мобилни градилишта

17.Мерење на ниво на бучава во животна средина

18.Посредување на обука за прва помош

19.Поставување на знаци за безбедност (по знак)

20.Договор за деловна соработка стручно лице (месечно)

21.Изработка на работни упатства за безбедно извршување на работата

22.Обука за ППЗ

23.Изработка на елаборат за БЗР

bottom of page