top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-02

Македонски

НУР-ТРАНС

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.101 бр.6 Стримница, Желино

Производство на бетон и бетонски производи и трговија со товарни, градежни и останати моторни возила

MKC EN ISO 14001:2015

01.09.2019

Повлечен

bottom of page