top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-03

Македонски

ЕВРО ЏИНС

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Трајче Трајчески бр.37, Охрид

Производство на текстил и текстилни производи

MKC EN ISO 9001:2015

24.12.2019

Повлечен

bottom of page