top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-08

Македонски

ДАНИВО ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Никола Зафиров бр.27 Горни Подлог, Кочани

Преработка, пакување и продажба на ориз

MKC EN ISO 9001:2015

01.03.2023

Валиден

bottom of page