top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-100

Македонски

АС МАШИНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

БУЛ.КОЧО РАЦИН БР.15 КАВАДАРЦИ

Производство на производи од бетон за градежни цели; нискоградба и високоградба

MKC EN ISO 14001:2015

23.02.2023

Валиден

bottom of page