top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-103

Македонски

СТИЛ КОНТРОЛ ДОО Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Шар Планина бр.12, Ѓорче Петров

Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место

MKC EN ISO 9001:2015

19.04.2023

Валиден

bottom of page