top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-108

Македонски

АКТИВА-ХОЛДИНГ ДОО Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Ул.Хасан Приштина бр.114 Визбегово - Бутел

Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна

НАССР (Hazard Analysis Critical Control Points) General principles of food hygiene
(CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003)

15.05.2023

Валиден

bottom of page