top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-113

Македонски

ЈОКОМА КОМ експорт-импорт Тетово

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.101 бб Селце, Тетово

Изградба на станбени и нестанбени згради

MKC EN ISO 9001:2015

05.07.2023

Валиден

bottom of page