top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-115

Македонски

ФЕРХАД ИМПЕКС ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Кочо Рацин бр.30/2-1 Центар, Скопје

Сечење на вегетација и поткастрување на дрва

МКС ISO 37301:2021

29.07.2023

Валиден

bottom of page