top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-121

Македонски

МЕТАЛ-МОНТ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Ул.Сефедин Нуредини бр.2А Визбегово - Скопје

Неспецијализирана трговија на големо

MKC EN ISO 14001:2015

20.09.2023

Валиден

bottom of page