top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-13

Македонски

ЕУРО ВИЗИФ ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Бул.Борис Трајковски бр.214А Кисела Вода, Скопје

Трговија на големо и мало со електро и не-електро материјали

MKC EN ISO 9001:2015

15.04.2023

Валиден

bottom of page