top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-130

Македонски

УНО ПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Никола Тесла бр.166 Б, Куманово

Обновување на посебно издвоени материјали

MKC EN ISO 9001:2015

30.10.2023

Валиден

bottom of page