top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-134

Македонски

КОНКРИТ СОЛУШНС ДООЕЛ увоз-извоз с.Жабени – Битола – Подружница Ф Логистик с.Жабени

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

УЛ. А БР.1 – Индустриска зона, Битола

Складирање на стока

МКС EN ISO 22000:2018

16.11.2023

Валиден

bottom of page