top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-136

Македонски

ЈОКОМА КОМ ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Ул.101 ББ Селце

Изградба на станбени и нестанбени згради

MKC ISO 45001:2018

01.12.2023

Валиден

bottom of page