top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-139

Македонски

ТЕТРА увоз - извоз ДООЕЛ Битола

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Кузман Јосифовски бр.44 а, Битола

Системи за водоснабдување и одводнување, инсталации за греење, ладење, вентилација и климатизација, водовод и канализација

МКС EN ISO 45001:2023

01.12.2023

Валиден

bottom of page