top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-140

Македонски

ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Ул. Антон Попов
Бр.1-1/10 Кисела Вода

Деловeн и менаџмент консалтинг, ревизија, даночeн-финансиски консалтинг, консалтинг за подобрување на внатрешните сметководствени контроли и сметководствен систем, платен список, проценки, судски вештачења и друго.

MKC EN ISO 9001:2015

12.12.2023

Валиден

bottom of page