top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-145

Македонски

ТИМ ЈУГОЕЛЕКТРО ДОО Битола

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Широк Сокак бр.154/31, Битола

Продажба на опрема, делови и гумени транспортни траки;
Ремонт, проектирање и надзор на електроенергетски постројки.

MKC EN ISO 14001:2015

18.12.2023

Валиден

bottom of page