top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-153

Македонски

БУРИМИ-2001 ДОО с.Длапкин Дол, Кичево

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Населено место без уличен систем бр.57 Длапкин Дол, Кичево

Електроинсталатерски работи

MKC EN ISO 9001:2015

19.02.2024

Валиден

bottom of page