top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-159

Македонски

БУРДЕМ-ПЛАСТИК ДОО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

УЛ.3 БР.71, Студеничани

Производство на други производи од пластични маси

MKC EN ISO 9001:2015

14.05.2024

Валиден

bottom of page