top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-162

Македонски

КРМЗОВ-МР ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

УЛ.МАЈКА ТЕРЕЗА БР.8, Струмица

Изградба на станбени и нестанбени зградби, производство на друг мебел и производство на градежни производи.

MKC EN ISO 14001:2015

20.05.2024

Валиден

bottom of page