top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-165

Македонски

ПОМ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Ул.Индустриска бр.141, Битола

Производство на метални конструкции и делови на конструкции

MKC EN ISO 14001:2015

20.05.2024

Валиден

bottom of page