top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-18

Македонски

ПАПИРОТИ ГРУП ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Бул.Иво Лола Рибар бр.132А Центар, Скопје

Трговија на големо со хартиена амбалажа, училишен програм, пропаганднорекламни материјали, патен програм и самолепливи етикети

MKC EN ISO 14001:2015

01.11.2023

Валиден

bottom of page