top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-22

Македонски

АПЕКС ФОР ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Коста Христовски бр.108 Б/1 Скопје

Превоз на патници во земјата и странство, хотелски, угостителски и конференциски услуги, организирани патувања и аранжмани, рент а кар услуги, поштенски услуги и поштенски пратки

MKC EN ISO/IEC 27001:2017

01.10.2020

Повлечен

bottom of page