top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-23

Македонски

ГЕНЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Георги Димитров бр.21/2-21 Скопје

Производство на дрвена амбалажа

MKC EN ISO 9001:2015

01.11.2020

Повлечен

bottom of page