top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-25

Македонски

ТАНЕ 2007 ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Спас Банџов бр.9/5 Охрид

Градежништво, изградба на стамбени и нестамбени згради

MKC EN ISO 14001:2015

01.11.2020

Валиден

bottom of page