top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-34

Македонски

МИНТ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.8 бр.42 Батинци, Студеничани

Градежништво, нискоградба

MKC EN ISO 9001:2015

12.03.2024

Валиден

bottom of page