top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-38

Македонски

АКВА-ИНГ ДОО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Пиринска бр.148/А-3, Штип

Проектирање и инженеринг, консалтинг услуги и надзор од областа на градежништво, архитектура и урбанизам, хидротехника, геотехника, заштита на животна средина и ППЗ

MKC EN ISO 14001:2015

25.04.2024

Валиден

bottom of page