top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-39

Македонски

МУЦИ М ТРАНС ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Ванчо Прке бр.12, Делчево

Транспорт, градски и приградски патнички копнен транспорт

MKC EN ISO 9001:2015

02.04.2021

Повлечен

bottom of page