top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-42

Македонски

ЕН-КОНТ ДОО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Борис Сарафов бр.24 Ѓорче Петров, Скопје

Изведба на инсталација за греење, ладење, климатизација, вентилација, водовод и канализација

MKC EN ISO 14001:2015

05.04.2021

Валиден

bottom of page