top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-54

Македонски

САРА ТРЕНД ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Јане Сандански бр.63 Илинден, Скопје

Подготовка и послужување на храна

MKC EN ISO 22000:2018

26.07.2021

Повлечен

bottom of page