top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-58

Македонски

ФУРНА БИСТРИЦА ДООЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Борис Кидрич бр.Б4/1, Тетово

Производство на леб, слатки (колачи, торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)

HACCP

20.10.2021

Валиден

bottom of page