top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-59

Македонски

БИОШИЛД ДОО Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Даме Груев 3/4-11 Центар, Скопје Р. Северна Македонија

Трговија со средства, апарати и системи за дезинфекција

MKC EN ISO/IEC 27001:2017

19.08.2021

Валиден

bottom of page