top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-62

Македонски

ЕЛИТ ТРАВЕЛ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Максим Горки бр.8-1/ДП7 Центар, Скопје

Туристичка дејност

MKC EN ISO/IEC 27001:2017

26.11.2021

Валиден

bottom of page