top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-67

Македонски

БИОШИЛД ДОО

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Даме Груев бр.3/4-11 Центар, Скопје

Трговија со апарати, средства и системи за дезинфекција

MKC EN ISO/IEC 27001:2017

30.11.2021

Валиден

bottom of page