top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-82

Македонски

СОЛУШНС ПЛЕЈС ДООЕЛ Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Бул. Крсте Мисирков бр.7 / Ламела Ц - ТЦ Мавровка

Останати дејности на чистење на згради и објекти

MKC ISO 45001:2018

15.09.2022

Валиден

bottom of page