top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-84

Македонски

ЖИТО ЦЕНТАР ДОО Чучер-Сандево

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.20 бр.215 Бразда, Чучер - Сандево

Производство и дистрибуција на индустриски леб; специјални видови на леб (од про'ртени цели зрна), бел леб векна и на парчиња, интегрален леб на парчиња.

НАССР (Hazard Analysis Critical Control Points) General principles of food hygiene
(CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003)

27.12.2022

Валиден

bottom of page