top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-87

Македонски

ЕЛБИЈОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Антон Попов бр.41 Кисела Вода, Скопје

Трговија на големо со фармацевтски, медицински и дијагностички производи

MKC EN ISO 14001:2015

17.01.2023

Валиден

bottom of page