top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-88

Македонски

КОНТАКТ СЕРВИС 2000 ДООЕЛ Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Борис Трајковски 7 бр.85 Кисела Вода, Скопје

Продажба, монтажа и сервисирање на разладни системи

MKC EN ISO 9001:2015

18.01.2023

Повлечен

bottom of page