top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-94

Македонски

Друштво за маркетинг и интелектуална сопственост МАРАТОН ГРОУП ДООЕЛ Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Даме Груев 16 БЦ Палома Бјанка / Кат 4

Агенција за маркетинг, огласување и заштита на интелектуална сопственост.

МКС EN ISO/IEC 27001:2017

18.01.2023

Валиден

bottom of page