top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

КЦ-600К-95

Македонски

ГЕОДИЗАЈН ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Ул.Фрањо Клуз бр.4/94 Аеродром, Скопје

Лабораториски испитувања (бетон, арматура, асфалт и геомеханика); изработка на геомеханички елаборати и проекти во областа на геотехниката; проектирање и надзор на градежни објекти.

MKC EN ISO 9001:2015

26.01.2023

Валиден

bottom of page