top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-04-010

Македонски

МЕХАНИЗАЦИЈА ДОО увоз-извоз - Подружница с.Видовиште, ул.Калчо Шерјов ББ

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Илинденска бр.ББ Зрновци, Кочани

Агрегат за бетон, агрегат за неврзани и за хидраулички врзани материјали кои се користат во градежништвото и во изградба на патишта

MKC EN 12620+A1:2009, MKC EN 13242+A1:2009

28.01.2020

Повлечен

bottom of page