top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-06-003

Македонски

ИЗГРАДБА КОМЕРЦ ДООЕЛ - Сепарација за песок Идризово, викано место Наово

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Борис Трајковски бр.141 Кисела Вода, Скопје

Агрегати за бетон

MKC EN 12620+A1:2009

25.01.2019

Валиден

bottom of page