top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-07-012

Македонски

ИНА ТРЕЈД-ЛОТЕ - Подружница Каменолом Тројаци, Населено место без уличен систем Тројаци, Прилеп

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

ул.Туристичка згр.Ремис 2/6 Охрид

Агрегат за битуменски мешавини и површински обработки за патишта и други сообраќајни површини

MKC EN 13043:2006, MKC EN 13043:2006/AC:2006

28.01.2020

Повлечен

bottom of page