top of page
Статус на сертификатот

Јазик на сертификатот:

Број на сертификат:

651-ЗГП-09-021

Македонски

ПЕШО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Струмица, Бетонска база Индустриска зона Градошорци

Адреса на организацијата:

Опсег:

Назив на стандард:

Датум на издавање:

Статус:

Бул.Маршал Тито бр.15/1-4, Струмица

Бетони

МКС EN 206:2013+A2:2022, МКС 1016:2018+А1:2020

15.02.2023

Валиден

bottom of page